ที่เดียวจบ ครบทุกที่

เงื่อนไขการใช้บริการ SME HAPPY

บริษัท คอลเลคทีฟวิสดอม จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทผู้เป็นเจ้าของและผู้พัฒนา SME HAPPY และ SME DD ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Website และ Application (“แพลตฟอร์ม”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ให้บริการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารระหว่าง (ก) ท่านในฐานะผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม ที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือไม่จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งอาจสนใจในการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ (“SME”) และ (ข) ผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆ (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งอาจสนใจในการให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ SME

ทั้งนี้ บริษัทให้บริการผ่านแพลตฟอร์มในการ (1) รวบรวมเอกสารในการยืนยันตัวตน และ ธุรกิจ รายการเดินบัญชีและเอกสารอื่นที่ใช้ในการประกอบการสมัครผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของ SME ที่นำส่งเข้ามาในระบบของบริษัท (2) นำเสนอรายละเอียดข้อมูลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ SME สนใจบนแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ให้บริการเข้ามาพิจารณาและตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงกับความต้อง การของ SME และ (3) ประสานงานเชื่อมโยงในการส่งข้อมูลเบื้องต้นของ SME ที่บริษัทได้รับ ตามการตั้งค่าเปิดเผย ข้อมูลของ SME ให้แก่ ผู้ให้บริการในการพิจารณาและติดต่อประสานงานเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้แก่ SME โดยตรง (“บริการ”)

ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งเงื่อนไขการใช้บริการตามที่ระบุไว้ให้ท่านผู้ใช้บริการทั้งใน ส่วนของ SME และผู้ให้บริการ ทราบ ทั้งนี้เมื่อท่านสมัครและลงทะเบียนบัญชีใช้งานบนแพลตฟอร์ม (เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บัญชีผู้ใช้งาน SME Happy สำหรับ SME และบัญชีผู้ใช้งาน SME DD สำหรับผู้ให้บริการ) บริษัทจะถือว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้แพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้การที่ผู้ใช้บริการยังคงมีบัญชีผู้ใช้งานของแพลตฟอร์มอยู่ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทเสมอ

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้แล้ว ในการที่บริษัทจะให้บริการแพลตฟอร์มแก่ท่านผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [www.smehappy.com/privacy-policy]

 1. การบริการและการทำงานของแพลตฟอร์ม

  ภายใต้การทำงานของแพลตฟอร์ม บริษัทตกลงให้บริการเครื่องมือการนำเสนอคุณสมบัติและความต้องการในการ สมัครผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างผู้ใช้บริการที่เป็น SME รวมถึงให้บริการพื้นที่โฆษณา สื่อกลางในการติดต่อกันระหว่าง SME และผู้ให้บริการ รวมไปถึงบริการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

  1. ในการให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต การให้บริการและการจำกัดความรับผิดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องการให้บริการ แพลตฟอร์ม ดังนี้

   1. ข้อมูลทั้งหมดที่จะได้รับการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม เป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับโดยตรงจากผู้ใช้บริการ ทั้งหมด และสำหรับการประเมินคุณสมบัติและความสามารถของ SME ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและนำเสนอ ผ่านแพลตฟอร์มนั้น เป็นเพียงการวิเคราะห์จากข้อมูลเฉพาะส่วนที่บริษัทได้รับจาก SME เท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลรอบข้างอื่น ของผู้ใช้บริการ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการเข้าถึงของบริษัท
   2. ผู้ให้บริการต้องรับทราบและยอมรับว่า บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันหรือยืนยันว่า ผลการวิเคราะห์คุณ สมบัติและความสามารถของ SME ที่บริษัทนำเสนอจะครอบคลุมครบถ้วนตามปัจจัยการพิจารณาการให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดังนั้นผู้ให้บริการต้องดำเนินการประเมินและตรวจสอบคุณสมบัติของ SME ดังกล่าวด้วยตนเองอีกครั้ง ผู้ให้บริการต้องไม่อาศัย ข้อมูลการประเมิน และการนำเสนอที่บริษัทประเมินและนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเป็นแหล่งข้อมูลเดียวโดยสมบูรณ์แบบในการพิจารณาให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นๆแก่ SME
   3. SME ต้องรับทราบและยอมรับว่า

    • บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันว่า SME จะได้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ SME ให้ความสนใจสมัครด้วยการให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแก่บริษัทในทุกกรณี เนื่องจากการ พิจารณาให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของผู้ให้บริการต่างๆ
    • SME ไม่สามารถอ้างอิงผลการวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติที่บริษัทได้แจ้ง SME เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้บริการบนแพลตฟอร์มโดยตรง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ SME ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทเพื่อประโยชน์อื่น
   4. ผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายต้องใช้วิจารณญาณในการเผยแพร่ และใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ของบริษัทในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งบริษัท ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับความเสียหายสำหรับการเผยแพร่โดยผู้ใช้บริการดังกล่าว
  2. SME ต้องยอมรับและรับทราบเงื่อนไขที่สำคัญว่า เพื่อการประเมินและนำเสนอคุณสมบัติ รวมถึงความสนใจ ในการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ SME ทั้งหมด บริษัทอ้างอิงโดยสมบูรณ์จากข้อมูลที่ SME นำส่งและเปิดเผยให้แก่บริษัท ดังนั้นเมื่อ SME ส่งต่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัท บริษัทจะถือว่า SME ให้การรับประกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ว่า

   1. SME โดยตัวแทนของ SME ที่ได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัท ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎ หมายภายใต้กฎระเบียบของบริษัท ให้ได้มาซึ่งสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลทั้งหมดให้แก่ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์การใช้บริการแพลตฟอร์มโดยครบถ้วนแล้ว และ
   2. ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัทนั้นถูกต้อง แม่นยำ และไม่มีส่วนใดที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไม่ว่าในลักษณะใด

   ทั้งนี้ SME รับประกันชดใช้ความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือบุคคลภายนอก กรณีที่ SME ไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองและรับประกันที่ให้ไว้ดังกล่าวได้

  3. ผู้ให้บริการต้องยอมรับและรับทราบเงื่อนไขที่สำคัญว่า บริษัทจะให้บริการแก่ผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตและ มีคุณสมบัติที่จะสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทเชื่อถือตามข้อมูลที่ผู้ให้บริการอาจให้ แก่บริษัทผ่านระบบอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อผู้ให้บริการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ผู้ให้บริการให้การรับประกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ว่า ข้อมูลทั้งหมดที่นำส่งให้แก่ บริษัทนั้นถูกต้อง แม่นยำ และไม่มีส่วนใดที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่ว่าในลักษณะใด โดยผู้ให้บริการรับประกันชดใช้ความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองและรับประกันที่ให้ไว้ดังกล่าวได้

  4. สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น SME หรือผู้ให้บริการส่งต่อเปิดเผยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ถือเป็นพันธะในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดที่ท่านจัดส่งและส่งให้แก่บริษัท

   ทั้งนี้ หากพบความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องส่วนใด บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้ บริการได้ตลอดเวลา และในกรณีข้อมูลของ SME ไม่ถูกต้อง บริษัทมีสิทธิในการแจ้งผู้ให้บริการที่สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ SME ดังกล่าว รวมถึงบริษัทมีสิทธิในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ โดยขึ้นกับดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของบริษัท โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริ การดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนใดๆจากบริษัทจากการใช้สิทธิภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการข้อนี้ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

  5. หากมีปัญหาข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้นำเสนอ และบริษัททำ หน้าที่เพียงนำเสนอข้อมูลดังกล่าวผ่านหน้าแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบข้อพิพาทดังกล่าวด้วยตนเอง และหากข้อพิพาทดังกล่าวนำไปสู่ความเสียหายหรือการฟ้องร้องใดๆต่อบริษัท ผู้ใช้บริการดังกล่าวต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับบริษัทในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทั้งหมด

  6. ในการให้บริการบางส่วนในแพลตฟอร์มนั้น ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจดำเนินการผ่านผู้ให้บริการภายนอก หากมีกรณีความล่าช้า หรือผิดพลาดในการดำเนินการใด อันเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับการกระทำของบุคคลภายนอกนั้น

  7. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย อาจมีกรณีที่บริษัทอาจพิจารณาให้สินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยตรงแก่ SME ตามการพิจารณาด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทนั้น บริษัทจะดำเนินการพิจารณาให้บริการผลิตภัณฑ์ทาง การเงินดังกล่าว ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวที่แยกต่างหากจากเงื่อนไขการใช้บริการฉบับบนี้ ซึ่งบริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ SME ที่อาจสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเฉพาะดังกล่าวทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

   ทั้งนี้ SME ต้องยอมรับและรับทราบว่า ภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันและรับรองแก่ SME ว่า บริษัทจะต้องให้สินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามที่ SME อาจสมัครขอจากบริษัทเป็นการเฉพาะ ซึ่งยังคงเป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของบริษัท ในการพิจารณาให้สินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าว หรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขพิเศษใดเป็นการเฉพาะ

  8. ผู้ใช้บริการทั้งหมดตกลงและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถถอดถอนได้ว่า การดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการดำเนินการยอมรับและตกลงผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน ถือว่า เป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการลงนามยอมรับ และตกลงทุกเอกสารที่มีการจัดทำบนแพลตฟอร์มด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถูก ต้องและสมบูรณ์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการทั้งหมดรับทราบและตกลงสละสิทธิใดๆที่ผู้ใช้บริการอาจมีทั้งหมด ในการเรียกร้องหรือโต้แย้งความสมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมายในการลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด

 2. ชื่อผู้ใช้งาน (Account) และรหัสผ่าน (Password)

  1. ผู้ใช้บริการต้องรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านโดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากเกิดปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที โดยบริษัทจะดำเนินการระงับการทำรายการ และ/หรือการใช้แพลตฟอร์ม ทันทีที่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้
  2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การทำรายการใดๆ หรือการใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการที่ทำกับบริษัท ก่อนที่บริษัทจะได้รับแจ้งปัญหาการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และการที่บริษัทได้ดำเนินการระงับการทำรายการ และ/หรือการใช้แพลตฟอร์ม ให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ
  3. ผู้ใช้บริการต้องรับรองกับบริษัทว่า การที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการในนามนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในฐานะ SME หรือผู้ให้บริการ ผู้ที่ดำเนินการแทนและในนามนิติบุคคลดังกล่าวมีอำนาจและสิทธิภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารของนิติบุคคล ในการเข้าทำสัญญาในนามของนิติบุคคลนั้น

   ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเป็นกรณีที่บริษัทพิจารณาและตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขการให้ข้อมูลและรายละเอียด ต่างๆ

 3. การใช้แพลตฟอร์ม

  1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้แพลตฟอร์มได้ ต่อเมื่อผู้ใช้บริการยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริ การที่บริษัทกำหนดขึ้นฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือว่า ข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นสาระสำคัญที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม และหากบริษัทพบว่า ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีสิทธิระงับการทำรายการหรือการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานรายดังกล่าวได้ในทันที
  2. ในการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อบริษัทตามช่องทางที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่า การระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการทำรายการที่เป็นการทำคำสั่งไว้ก่อน และ/หรือรายการที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้ แพลตฟอร์ม แล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับ บริษัทสำหรับการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
  3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของบริษัทอื่นใดของบริษัท เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและตามวัตถุประสงค์การให้บริการที่ระบุไว้ หรือที่บริษัทแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  4. สำหรับการใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการใช้บริการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจสอบพบกรณีที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผิดข้อห้ามที่ระบุไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม รวมถึงอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อผู้ใช้บริการและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทราบ

   1. ห้ามดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือดำเนินการใดนอกจากการใช้บริการที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะภายใต้เงื่อน ไขการใช้บริการนี้ หรือใช้บริการ แพลตฟอร์ม เพื่อการดำเนินกิจกรรมใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
   2. ห้ามดำเนินการปลอมแปลงหรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดๆที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด
   3. ห้ามดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ซึ่งได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของบริษัท
   4. ห้ามถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของ แพลตฟอร์ม คัดลอกส่วนใดๆของ แพลตฟอร์ม และ/หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญา เช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอน แพลตฟอร์ม ไม่ว่าส่วนใดๆ แก่บุคคลที่สาม
   5. ห้ามใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออก แบบ ไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของ แพลตฟอร์ม หรือ ของผู้ใช้บริการอื่นได้รับผลกระทบ
   6. ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลใด ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น เช่นรูปถ่ายหรือผลการทดสอบต่างๆที่ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจเข้าถึงของผู้ใช้บริการอื่นที่ได้มีการแสดงผลใน แพลตฟอร์ม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูล
  5. ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจในการเป็นสื่อกลาง ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงว่า การส่งของข้อมูล เนื้อหาต่างๆที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะชน หรือส่งแบบส่วนตัวโดยผู้ใช้บริการ (“เนื้อหาการนำเสนอ”) ทั้งในส่วนของเนื้อหาการนำเสนอของ SME หรือผู้ให้บริการ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่เข้ามานำเสนอเนื้อหาการนำเสนอดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมิได้มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบเข้าไปควบคุม หรือดัดแปลง หรือ ตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหาการนำเสนอดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาของการนำเสนอตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขหรือข้อห้ามที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 และหากพบว่า เนื้อหาของการนำเสนอดังกล่าวขัดกับข้อห้ามดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ ในการนำเนื้อหาการนำเสนอดังกล่าวออกจากแพลต ฟอร์มด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการในการใช้สิทธิดังกล่าว
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ห้าม งด ระงับ หรือยุติการให้บริการนำเสนอเนื้อหาการนำเสนอที่ไม่มีความชัดเจน หรือที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม จนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัย โดยบริษัทสามาถดำเนินการห้าม งด ระงับ หรือยุติการให้บริการดังกล่าวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการเจ้าของประกาศทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
 4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

  1. เนื้อหาทั้งปวงของ แพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ เครื่องมือการประเมินคุณสมบัติและความสามารถ ในการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ต (HTML) และกรรมสิทธิ์ในสาระอื่นบน แพลตฟอร์ม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้งานต้องไม่ทำ และ/หรือจัดหาให้มีบุคคลอื่นทำการคัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขายหรือโอน หรือร่วมในการขายหรือการโอน หรือการเสนอขาย สร้างผลงาน ต่อยอด หรือแสวงหาประโยชน์ในวิถีทางใดๆ จากเนื้อหาบน แพลตฟอร์ม ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  3. ผู้ใช้บริการอนุญาตให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ นำชื่อกิจการ ชื่อบริษัท และ/หรือ โลโก้ของกิจการของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการของบริษัท และ/หรือของแพลตฟอร์ม และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของเนื้อหาการนำเสนอ หรือผลสำเร็จของการใช้บริการของผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มได้ ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าหากำไรหรือไม่ก็ตาม และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ความยินยอมดังกล่าวมีผลอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกการให้บริการ แล้วก็ตาม แต่ทั้งนี้ บริษัทตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุและประกาศไว้
 5. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

  1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต บริษัท กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทไม่มีความรับผิดในความเสียหาย ไม่ว่าในกรณีหรือลักษณะใดๆต่อผู้ใช้บริการไม่ว่ารายใด สำหรับความเสียหายที่ไม่ใช่ความเสียหายทางตรงอันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยบริษัท โดยเฉพาะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าลักษณะใด
  2. บริษัทให้บริการแพลตฟอร์ม และส่วนประกอบทั้งหลายในลักษณะ “ตามที่เป็นและตามที่มี” (As Is Basis) เท่านั้น ดังนั้น เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด บริษัทปฏิเสธไม่ให้การรับรองและการรับประกัน รวมถึงจะไม่รับผิดทั้งหมดอันเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อต่อไปนี้

   1. บริษัทไม่รับประกันว่า แพลตฟอร์มจะสามารถให้บริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในทุกประการ หรือจะมีคุณสมบัติและการทำงานที่เหมาะสมสำหรับตอบสนองวัตถุประสงค์เป้าหมายการใช้เฉพาะของแต่ละผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด
   2. บริษัทไม่รับประกันว่า แพลตฟอร์มจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำตลอดเวลา โดยปราศ จากการสะดุด ความล่าช้า หรือปราศจากช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือความผิดปกติเทคนิคทั้งหมด รวมถึงบริษัทไม่รับประกันว่า แพลตฟอร์ม จะมีความปลอดภัย ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดและตลอดเวลา
  3. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการใช้แพลตฟอร์ม เพื่อการทำรายการที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำ หนด หรือเหตุอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
  4. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงรับทราบว่า แพลตฟอร์มอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่เป็นของบุคคลที่สาม แต่บริษัทไม่ได้ให้การรับรองในเนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์ Application หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการจากการใช้บริการของเว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น
 6. ข้อกำหนดอื่นๆ

  1. ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ใน แพลตฟอร์ม เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การติดต่อใดๆ จดหมายและประกาศต่างๆ จากบริษัทไปส่งยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ถือว่า เป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีที่ถูกต้องและให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับการติดต่อดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ส่งการติด ต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้เดิม ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจระงับโดยศาลประเทศไทย
  3. ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวเป็นที่สุด ในการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ เกี่ยวกับการใช้ แพลตฟอร์ม ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่เพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศผ่านแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์ม
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดหรือบางส่วนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้